Política de Privacidad

Política de Privacidad y Protección de Datos

En cumplimiento del RGPD EU 2016/679 (Reglamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y el reglamento y normativa vigente en protección de datos de carácter personal.

El subministrament de qualsevol dada de caràcter personal a través dels diferents formularis de la WEB implica acceptar i consentir expressament el tractament d’aquests en els termes indicats i les finalitats descrites.

En compliment del RGPD EU 2016/679 (Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i el reglament i normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal, li informem que:

a. La finalitat de la recollida i del tractament de les dades personals que ens facilitin serà la prestació dels serveis sol•licitats.

b. Les dades que ens faciliti estaran situades en els fitxers de Grup CETT, situats dins de la Unió Europea, garantint el Grup CETT uns nivells de seguretat adequats.

c. La possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, oblit, limitació del tractament, portabilitat i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, mitjançant sol•licitud escrita, dirigida al domicili fiscal de Grup CETT situat a:

  • Estudis d’Hoteleria i Turisme CETT, S.A.
  • Avda. Can Marcet 36-38, 08035 Barcelona
  • CIF: A08311342
  • Tel: 93 428 07 77
  • cett@cett.cat

d. A tals efectes, l’interessat haurà d’enviar la comunicació escrita indicant la petició o dret que exercita juntament amb una còpia del seu DNI o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat, amb la finalitat d’identificar-ho inequívocament.